Vnitřní řád

Vnitřní řád

zubní ordinace MDDr. Marek Kadlubiec, IČO: 07733437

(dále jen „poskytovatel zdravotních služeb“)

Čl. I Vymezení pojmů

 1. Termínem „léčba“, „léčebný postup“, „zdravotní péče“ a „zdravotní výkon“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).
 2. Termínem „personál“ se rozumí zejména lékař a sestra, jakožto i další odborný personál poskytovatele zdravotních služeb.
 3. Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytovatele zdravotních služeb včetně čekárny, toalet, technologického, diagnostického a léčebného vybavení a personálu.
 4. Termínem „pacient“ se rozumí fyzická osoba, které je poskytovatelem zdravotních služeb poskytována zdravotní služba ve smyslu zákona o zdravotních službách. 

Čl. II Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb

 1. Poskytovatel zdravotních služeb se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání v souladu s nejlepšími zdravotními zájmy pacienta, v souladu s platnými právními předpisy a tímto vnitřním řádem.
 2. Poskytovatel zdravotních služeb se zavazuje vést jednotnou dokumentaci pacienta dle zákona o zdravotních službách.
 3. Poskytovatel zdravotních služeb nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Poskytovatel zdravotních služeb si vyhrazuje právo na pořizování fotodokumentací pacientů za účelem doložení výsledků léčby.
 5. Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním stavu, o navrhované léčbě (léčebném plánu), důsledcích a možných rizicích spojených s léčbou, pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje.
 6. Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován personálem o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje.
 7. V případě existence více možných variant léčby bude pacient seznámen lékařem s jednotlivými variantami a jejich cenou, pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje.
 8. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen dodržovat etické zásady vztahu lékař – pacient, minimalizovat stres pacienta a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient porozuměl sděleným informacím dle Čl. II odst. 5) až 7) tohoto vnitřního řádu.

Čl. III Práva poskytovatele zdravotních služeb

 1. Poskytovatel zdravotních služeb si vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit léčbu, pokud:
   • a) pacient nedodržuje navržený léčebný postup,
   • b) se pacient opakovaně bez včasné omluvy nedostaví k provedení zdravotního výkonu v objednaném termínu,
   • c) poskytovatelem zdravotních služeb nebyl pacientovi v předchozích 24 měsících proveden žádný zdravotní výkon,
   • d) se pacient neřídí tímto vnitřním řádem,
   • e) pacient omezuje práva jiných pacientů,
   • f) požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře,
   • g) pacient onemocněl akutním zánětem horních cest dýchacích nebo jiným závažným onemocněním znemožňujícím řádné provedení zdravotního výkonu,
   • h) to neumožňují provozní nebo kapacitní důvody,
   • i) to neumožňují další zákonné důvody.

2. Poskytovatel zdravotních služeb má právo přizvat k provedení zdravotního výkonu osoby připravující se na výkon povolání zdravotnického pracovníka, a to se souhlasem pacienta.

Čl. IV Povinnosti pacienta

 1. Pacient je povinen:
 • a) řídit se tímto vnitřním řádem,
 • b) dodržovat navržený léčebný postup,
 • c) pravdivě informovat poskytovatele zdravotních služeb o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech,
 • d) vyplňovat anamnestický dotazník,
 • e) v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v anamnestickém dotazníku, tyto změny oznámit poskytovateli zdravotních služeb,
 • f) na vyzvání prokázat svou totožnost,
 • g) na vyzvání předložit průkaz zdravotní pojišťovny,
 • h) pečovat o své orální zdraví a orální hygienu odpovídajícím způsobem, aby se vyvaroval všech odstranitelných zdravotních rizik,
 • i) absolvovat preventivní prohlídky jednou ročně,
 • j) akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jako nezbytnou součást léčby,
 • k) poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného postupu,
 • l) přicházet do ordinace upravený a čistý, v souladu se základními hygienickými návyky,
 • m) v prostorách ordinace se chovat tiše, po příchodu do ordinace se usadit v čekárně a vyčkat příchodu sestry,
 • n) úmyslně neničit nebo neodcizovat vybavení ordinace,
 • o) vůči personálu a ostatním pacientům se chovat s úctou a respektem.

Čl. V Práva pacienta

 1. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 2. Na základě informací poskytnutých podle Čl. II odst. 5) až 7) tohoto vnitřního řádu má pacient právo se svobodně, bez nátlaku a s dostatkem času na rozvážení a s možností klást doplňující dotazy rozhodnout, zda navrhovaný zdravotní výkon podstoupí (výjimkou jsou případy v zákoně výslovně uvedené, tj. je-li mu uloženo povinné léčení, jde-li o nosiče závažné přenosné nemoci, jeví-li známky duševní choroby nebo intoxikace a zároveň ohrožuje sám sebe nebo své okolí).
 3. Pacient má právo znát jméno, popřípadě jména a příjmení personálu přímo zúčastněného na provedení zdravotního výkonu a osob připravujících se u poskytovatele zdravotních služeb na výkon zdravotnického povolání, které jsou při provedení zdravotního výkonu přítomny.
 4. Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na provedení zdravotního výkonu přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
 5. Nezletilý pacient má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby písemně zmocněné zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen. Nezletilý pacient mladší 15 let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem zákonného zástupce nebo jím písemně zmocněné osoby. Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce s jeho písemným souhlasem.

Čl. VI Termíny zdravotních výkonů

 1. Pacient je povinen se předem objednat k provedení zdravotního výkonu na telefonním čísle +420 735 529 795, nebo e-mailem na adrese info@makadent.cz, a to v ordinační době poskytovatele zdravotních služeb zveřejněné na webových stránkách www.makadent.cz a v ordinaci, vyjma případů akutní bolesti.
 2. Poskytovatel zdravotních služeb má právo určovat a měnit termíny zdravotních výkonů, přičemž je povinen informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Při určení nebo změně termínu zdravotního výkonu poskytovatel zdravotních služeb přihlíží k možnostem a potřebám pacienta.
 3. Pacient je povinen dostavit se do ordinace k provedení zdravotního výkonu v objednaném termínu.
 4. Pacienti s akutní bolestí budou ošetřeni v průběhu ordinační doby od 8:00 hod. do 11:00 hod. Pacienti s akutní bolestí jsou povinni se dostavit do ordinace nejpozději v 10:00 hod.
 5. Hodiny objednaných zdravotních výkonů jsou orientační a řídí se aktuálním vytížením ordinace. Objednaným pacientům jsou prováděny zdravotní výkony přednostně, pořadí pacientů ovšem určuje lékař.
 6. Pokud se pacient nemůže na objednaný termín do ordinace dostavit, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli zdravotních služeb nejméně 3 dny před objednaným termínem, a to na telefonním čísle +420 735 529 795, nebo e-mailem na adrese info@makadent.cz.
 7. V případě, že pacient neoznámí poskytovateli zdravotních služeb, že se nemůže na objednaný termín do ordinace dostavit, nejméně 3 dny před objednaným termínem a v objednaném termínu se k provedení zdravotního výkonu nedostaví, poskytovatel zdravotních služeb má právo požadovat při objednání každého dalšího termínu zálohu ve výši 2000,- Kč. Dostaví-li se pacient v tomto objednaném termínu k provedení zdravotního výkonu, bude mu záloha v plné výši vrácena. Nedostaví-li se pacient v tomto objednaném termínu k provedení zdravotního výkonu, záloha bez náhrady propadne.
 8. Ve výjimečných případech je možné provést zdravotní výkon i mimo ordinační dobu. Provedení zdravotního výkonu mimo ordinační dobu je zpoplatněno částkou 5000,- Kč.

Čl. VII Záruka

 1. Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje záruku 2 roky od momentu dokončení na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky).
 2. Podmínkou poskytnutí záruky je dodržování preventivních prohlídek jednou ročně a preventivní dentální hygieny dle doporučení lékaře.
 3. Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních atd.).
 4. Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou:
 • a) nedbalost k ústní hygieně,
 • b) neuposlechnutí doporučení lékaře,
 • c) nesprávné používání protézy,
 • d) neléčená dysfunkce čelistního kloubu,
 • e) systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba atd.),
 • f) zranění v oblasti hlavy a krku s možným poraněním zubů nebo čelisti.

Čl. VIII Závěrečná ustanovení

 1. Tento vnitřní řád je účinný dnem jeho zveřejnění na webových stránkách www.makadent.cz.
 2. Tento vnitřní řád je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách www.makadent.cz, a je přístupný na vyžádání v ordinaci.

V Havířově, dne 27.7.2023